NGO

Get Adobe Flash player

„Prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-12-17 14:17, ext.piotr.jesiotr

„Prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów.”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 11 stycznia, 2019 - 15:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów.”

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 11 stycznia  2019 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. W. Raczkiewicza 33 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydziału Spraw Społecznych
  i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Stępowska, nr telefonu 22 443 40 55, od 2 stycznia 2019 r. do 3 stycznia 2019 r.  w godz. 9.00-15.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 3/2018 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: konkurs_seniorzy.docx, rozmiar pliku: 45.64 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 14/2018 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 3
  (plik: konkurs_seniorzy_zmieniajaca.docx, rozmiar pliku: 25.98 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 25/2019 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_nr_25.pdf, rozmiar pliku: 102.01 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-221.rtf, rozmiar pliku: 49.46 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 70.25 KB)
  Pobierz