NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-05 14:01, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w 2018 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

piątek, 26 styczeń, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w 2018 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26.01.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną,
  a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana
  .
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Markiewicz, nr telefonu 22 4438157, Barbara Żewłakow tel. 22 4438028, Emilia Cieślak tel. 22 4438027 od poniedziałku
  do piątku  w godz. 8-16 ).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 8694/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 4 stycznie 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2018-01-04_uchwala_zarzadu_dom_sasiedzki_2018.docx, rozmiar pliku: 46.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 8858/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie powołania komisji
  (plik: 2018-01-17_uchwala_komisja_konkursowa.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwąła nr 8918/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ zmieniająca Uchwałę 8694
  (plik: 2018-01-24_zmieniajaca_uchwala_zarzadu_dom_sasiedzki_2018.docx, rozmiar pliku: 45.44 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 2018-01-31_wyniki-oceny-formalnej-93-211.rtf, rozmiar pliku: 63.78 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwały Nr 9065/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 07.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowe
  (plik: 2018-02-07_uchwala_komisja_konkursowa_do_ngo.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: image.pdf, rozmiar pliku: 367.89 KB)
  Pobierz