NGO

Get Adobe Flash player

Program doradczy Academy_Smolna#2020; otwarty konkurs ofert przeprowadzany

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-25 13:17, ext.piotr.jesiotr

Program doradczy Academy_Smolna#2020; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 8 stycznia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Program doradczy Academy_Smolna#2020

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08 stycznia 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 stycznia 2020 roku do godz. 15.00  w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Smolnej 4, 00-375 w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st Warszawy, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Bienias, nr telefonu 22 443-02-57, od  poniedziałku do piątku do w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej.rtf, rozmiar pliku: 64.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_komisji.pdf, rozmiar pliku: 434.57 KB)
  Pobierz