NGO

Get Adobe Flash player

Program doradczo – szkoleniowy #Academy_Smolna #2019

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-27 13:23, osmoczynska

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 3 stycznia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Rozwój gospodarczy

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Program doradczo – szkoleniowy  #Academy_Smolna #2019

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 03 stycznia 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2019 roku do godz. 15.00 w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4, 00-375 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolna 4 , 00-375 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Bienias, nr telefonu 22 443-02-57, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: skonica308u19010813330.pdf, rozmiar pliku: 38.54 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 75.29 KB)
  Pobierz