NGO

Get Adobe Flash player

Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne; otwarty konkurs ofert przeprowadzany...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-01-23 12:42, ext.piotr.jesiotr

Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

środa, 26 lutego, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26.02.2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2020 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy
  ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 (Parter) lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Wydział Sportu i Rekreacji 03-708 Warszawa, ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy
  Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Sportu i Rekreacji pokój 523,520,521 , nr telefonu (22) 44 38 044, (22) 44 38 043, (22) 44 38 139, od poniedziałku do piątku  w godz. 10:00 – 12:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 2581/2020 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: uch.nr_2581_2020_zarz._dz._praga-pn.-oglosz._konk._ofert-praskie_obozy_sport.-rekrea.2020_r.docx, rozmiar pliku: 16.01 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 2804/2020 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC z dnia 26.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uch.nr_2804_2020_z.dz_.praga-pn.-powol._kom.kon_.-prask._obozy_sport.-rekrea.2020.docx, rozmiar pliku: 19.29 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: praskieobozysport-rekre.-wyniki_oceny_formalnej-2020_r.rtf, rozmiar pliku: 84.63 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_-_praskieobozy.sport_.-rekrea.2020-praga-polnoc.pdf, rozmiar pliku: 1201.6 KB)
  Pobierz