NGO

Get Adobe Flash player

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-11-19 10:34, ext.piotr.jesiotr

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 10 grudnia, 2018 - 09:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 9.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 9.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej  61 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 447, p. Krystyna Małek tel. 22 443 74 64, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz p. Karolina Patocka tel. 22 443 75 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1795/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_1795.doc, rozmiar pliku: 175.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_-_1795_2018.pdf, rozmiar pliku: 176.59 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 1795_2018.pdf, rozmiar pliku: 397.57 KB)
  Pobierz