NGO

Get Adobe Flash player

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-05-23 13:47, ext.piotr.jesiotr

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 13 czerwca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego
.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13 czerwca 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 16:00
  w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej  61 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy
  się data wpływu do Urzędu Dzielnicy
  ).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 447, p. Karolina Patocka
  tel. 22 443 75 25, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 oraz p. Marcin Czempiński tel. 22 443 75 22, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 239/2019 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 239_2019.docx, rozmiar pliku: 62.04 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 258/2019 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_nr_258_2019_zarzadu_dzielnicy_ursynow_m.st_._warszawy_z_dn._05.06.2019_r.doc, rozmiar pliku: 41.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_239_2019.pdf, rozmiar pliku: 133.57 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_239_2019.pdf, rozmiar pliku: 443.31 KB)
  Pobierz