NGO

Get Adobe Flash player

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-01-17 08:48, ext.piotr.jesiotr

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 8 lutego, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 08.02.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Emilia Cieślak tel. 22 4438027, Barbara Żewłakow tel. 22 4438028, Anna Markiewicz tel. 22 4438157 od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 170/2019 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC z dnia 16.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2019-01-16_uchwala_ogloszenie_magazyn.docx, rozmiar pliku: 36.58 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 254/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: 2019-01-30_uchwala_nr_254-2019.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 2019-02-13_wyniki-oceny-formalnej-93-211.rtf, rozmiar pliku: 59 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: image.pdf, rozmiar pliku: 321.04 KB)
  Pobierz