NGO

Get Adobe Flash player

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-10-05 13:53, ext.piotr.jesiotr

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 29 październik, 2018 - 15:30

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2021  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.10.2018 roku do godz. 15.30 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2018 roku do godz. 15:30 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.  
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Ziętek-Rdzanek nr telefonu 223254389, Paweł Sieńkowski nr telefonu 223254388 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zarządzenie nr 4898/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 4898.doc, rozmiar pliku: 176.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 5028/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany w sprawie powołania komisji
  (plik: 5028.rtf, rozmiar pliku: 64.89 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: ocena_formalna_uz_4898.rtf, rozmiar pliku: 15.9 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_do_uz_4898_2018_.pdf, rozmiar pliku: 72.55 KB)
  Pobierz