NGO

Get Adobe Flash player

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-09-19 13:19, p.jesiotr

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

poniedziałek, 14 października, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14.10.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2019 roku do godz. 16:00
w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
przy al. Krakowskiej 257 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Zespół Spraw Społecznych, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy
nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jaskłowska nr telefonu:  22 4434371, Danuta Paciorek, nr telefonu: 22 4434484, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr XLVII/596/19 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 18 września 2019 r.
  (plik: uchwala_magazyny_zywnosci.docx, rozmiar pliku: 35.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_magazyny_zywnosci.docx, rozmiar pliku: 60.55 KB)
  Pobierz