NGO

Get Adobe Flash player

pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-05-25 12:31, ext.piotr.jesiotr

pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i uwikłanych w problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz stosowaniem współwystępującej przemocy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Połu

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 18 czerwca, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018  zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i uwikłanych w problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz stosowaniem współwystępującej przemocy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 czerwca 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2018 roku do godz. 16.00  w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Iwona Adamska , nr telefonu 22 443-52-54, Monika Czaplarska, nr telefonu 22 443-55-29 od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 6179/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: vi_6179-05-2018.doc, rozmiar pliku: 60 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: vi_6179-05-2018z1.doc, rozmiar pliku: 169 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 5569/2017 Zarządu Dzielnicy Praga Południe w sprawie powołania komisji
  (plik: vi_5569-12-2017.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-216.rtf, rozmiar pliku: 74.64 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 1785_0001.pdf, rozmiar pliku: 54.56 KB)
  Pobierz