NGO

Get Adobe Flash player

Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-06-15 13:20, eturczanska

Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia dla osób z syndromem DDA i DDD oraz dla osób doświadczających przemocy, spotkań konsultacyjnych, indywidualnych i rodzinnych oraz innych...

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 12 lipca, 2018 - 15:30

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia dla osób z syndromem DDA i DDD oraz dla osób doświadczających przemocy, spotkań konsultacyjnych, indywidualnych i  rodzinnych oraz innych działań służących poprawie sytuacji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnienia, przemocy, poprzez udzielanie im kompleksowej pomocy.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/strona  do dnia 12.07.2018 roku do godz. 15.30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2018 roku do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy/Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197, 03-122 Warszawa, stanowisko nr 20-25 na parterze lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy/Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Wolke, nr telefonu 22 443 84 11, Małgorzata Kasińska, nr telefonu 22 443 84 09, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy nr 2025 /2018 z dn. 14.06.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_2025_2018.docx, rozmiar pliku: 15.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do ogłoszenia konkursowego
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_2025_2018.docx, rozmiar pliku: 42.6 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 2._ocena_formalna.rtf, rozmiar pliku: 61.41 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_2025_2018.pdf, rozmiar pliku: 563.65 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 1688/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowe
  (plik: uchwala_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej.pdf, rozmiar pliku: 653.53 KB)
  Pobierz