NGO

Get Adobe Flash player

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-02-18 14:43, ext.piotr.jesiotr

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 19 marca, 2019 - 15:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 marca 2019 roku
  do godz. 15:00.
  Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2019 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem dot. Otwartego Konkursu Ofert – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem dot. Otwartego Konkursu Ofert – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.  
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów ul. Wiśniowa 37 pok. 111, 22 44 36 686, od poniedziałku
  do piątku w godz. 8:00 – 16:00). 


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 284/2019 ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_284.docx, rozmiar pliku: 33.77 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik.doc, rozmiar pliku: 168 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_ofert_mokotow_2019.rtf, rozmiar pliku: 72.81 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_otwarty_konkurs_ofert_mokotow_2019.pdf, rozmiar pliku: 101.98 KB)
  Pobierz