NGO

Get Adobe Flash player

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-23 13:52, ext.piotr.jesiotr

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2018 roku.

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 21 marca, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. 

 Nazwa zadania konkursowego:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2018 roku.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20.03.2018 roku
  do godz. 15:00.
  Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 21.03.2018 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem dot. Otwartego Konkursu Ofert – Wydział Oświatyi Wychowania dla Dzielnicy Mokotów lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem dot. Otwartego Konkursu Ofert – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.  
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów ul. Wiśniowa 37 pok. 107, nr telefonu 22 44 36690,
  22 44 36686, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00). 


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 5786/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_z_uzasadnieniem.doc, rozmiar pliku: 34 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik.doc, rozmiar pliku: 161.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 5872/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 5786
  (plik: zmiana_uchwaly_na_konkurs_wypoczynek_2018.doc, rozmiar pliku: 33.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Tekst ujednolicony
  (plik: zalacznik_tekst_jednolity.doc, rozmiar pliku: 161 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy 1/3
  (plik: 1.pdf, rozmiar pliku: 81.15 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy 2/3
  (plik: 20180426100846.pdf, rozmiar pliku: 37.11 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół zbiorczy 3/3
  (plik: 20180426102735.pdf, rozmiar pliku: 37.02 KB)
  Pobierz