NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-03-30 12:38, ext.piotr.jesiotr

Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

środa, 29 kwietnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.04.2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2020 roku do godz. 16.00
w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
al. Krakowskiej 257, 02-133 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/ przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres magdalena.kwiatkowska@um.warszawa.pl oraz akuszkowski@um.warszawa.pl. Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nr telefonu 22 44 34 319,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR LXXX/1009/2020 ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uch._1009.docx, rozmiar pliku: 35.25 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zal._uch._1009.docx, rozmiar pliku: 40.19 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Pobierz