NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-23 11:49, ext.piotr.jesiotr

Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

piątek, 5 styczeń, 2018 - 15:30

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 r​ zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:
Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 05.01.2018 roku do godz. 15:30​. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2018 roku do godz. 16:00​ w Kancelarii ogólnej Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: 00-691 Warszawa, ul Nowogrodzka 43 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
   Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Krzysztof Krzywicki, nr telefonu 22 443 92 83, od poniedziałku do piątku  w godz.13-16 ).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 9576/2017 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_konkurs_som.rtf, rozmiar pliku: 62.86 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_uchwala-ws-ogloszenia-konkursu-dzsom.rtf, rozmiar pliku: 207.95 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 9770/2017 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwalę 9576
  (plik: doc00318220171215125635.pdf, rozmiar pliku: 732.82 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-210.rtf, rozmiar pliku: 57.81 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: doc00333520180115141629.pdf, rozmiar pliku: 312.99 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Uchwała nr 9919/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie powołania komisji
  (plik: srodmiescie_komisja_konkursowa_sport_2018.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz