NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2018 – „Lato poza...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-06-07 13:29, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2018 – „Lato poza Miastem”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

czwartek, 28 czerwiec, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Lato poza Miastem” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2018 – „Lato poza Miastem”

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28 czerwca 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 16.00 w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).                  Na wygenerowanym potwierdzeniu złożenia oferty, w górnym prawym rogu, odręcznie, należy dopisać Lato poza Miastem II.Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Górskiego 7, pokój 404, nr telefonu
  22 443-35-33, 22 443-36-37, 22 443-33-544, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-205.rtf, rozmiar pliku: 66.8 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_-_lato_poza_miastem_ii.pdf, rozmiar pliku: 401.79 KB)
  Pobierz