NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-02-14 15:36, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 12 marca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2019 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12.03.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2019 roku do godz. 15:30 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Ewelina Barczak, nr telefonu 22 674 11 59, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 64/2019 Zarządu dzielnicy Białołęka z dnia 13 lutego 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 64_19_obozy_letnie_uchwala.doc, rozmiar pliku: 46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 64_19_obozy_letnie_zal.doc, rozmiar pliku: 141 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-zgrupowania_szkoleniowe.pdf, rozmiar pliku: 345.7 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 64_2019.pdf, rozmiar pliku: 53.09 KB)
  Pobierz