NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-04-02 13:58, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

wtorek, 23 kwietnia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login  do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz. 16:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy  ul. Żelaznej 99 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99 01-017 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (22) 443 57 52, 443 57 59, od pon. do pt. w godz.8:00 – 16:00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 1247/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: wakacje_2019_uchwala.docx, rozmiar pliku: 45.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 1441/2019 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 17 kwietnia ws. zmiany uchwału nr 1247/2019
  (plik: wakacje_zmiana.docx, rozmiar pliku: 31.87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214.rtf, rozmiar pliku: 70.89 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 75.78 KB)
  Pobierz