NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-28 10:44, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 18 kwietnia, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 roku​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login  do dnia 18 kwietnia 2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godz. 16:00​ w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. . Żelaznej 99 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Urszula Koperniak nr telefonu 22 443 57 52 Daniel Pasiński, nr telefonu 224435759, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 12140/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: wakacje_dogrywka_2018.rtf, rozmiar pliku: 232.85 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_wakacje.pdf, rozmiar pliku: 56.73 KB)
  Pobierz