NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-02-20 13:43, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 29 marca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci  i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 r.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://witkac.pl/Account/Login do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia  2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. Solidarności 90 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01- 003 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy Wola).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

5.      Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Solidarności 90, pokój 119, nr telefonu 22 44-35-681,  22 44-35-673, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 513/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_ogloszenie_wola_edukacja_2019.doc, rozmiar pliku: 46.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_wola_edukacja_2019.doc, rozmiar pliku: 152 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 514/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_wola_edukacja_komisja_konkursowa_2019.doc, rozmiar pliku: 69 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214.rtf, rozmiar pliku: 23.05 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skmbt_c20319041111460.pdf, rozmiar pliku: 540 KB)
  Pobierz