NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-01 13:31, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

środa, 4 kwiecień, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018  zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci  i młodzieży w okresie ferii letnich. 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018  roku do godz. 16:00   w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy
  ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy- Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie                      o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Oświaty i Wychowania , nr telefonu 22 443 55 32 lub 22 443 51 56, od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 5782/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_dzielnicy_praga-poludnie_m.st_._warszawy_wraz_z_uzasadnieniem.doc, rozmiar pliku: 64.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_zarzadu_dzielnicy_praga-poludnie_m.st_._warszawy.doc, rozmiar pliku: 149 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 5947/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnai 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: vi_5947-04-2018.doc, rozmiar pliku: 47 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-216_2.rtf, rozmiar pliku: 75.53 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 180424103619_0001.pdf, rozmiar pliku: 80.25 KB)
  Pobierz