NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-28 12:45, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2018 r; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

piątek, 30 marzec, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci  i młodzieży w okresie ferii letnich w 2018 r.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://witkac.pl/Account/Login do dnia 30 marca 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00 w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. Solidarności 90 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90,                           01- 003 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy Wola).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

5.      Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Solidarności 90, pokój 119, nr telefonu 22 44-35-672, 22 44-35-681,  22 44-35-673, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 11848/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_ogloszenie_wola_edukacja_2018.doc, rozmiar pliku: 149.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 11849/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_wola_edukacja_komisja_konkursowa_2018.doc, rozmiar pliku: 69 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 12024/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 11848/2018
  (plik: zmiana_ogloszenia_wola_edukacja_2018.doc, rozmiar pliku: 157 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: skmbt_c20318040511200.pdf, rozmiar pliku: 322.13 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skmbt_c20318041912220.pdf, rozmiar pliku: 518.45 KB)
  Pobierz