NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-15 14:35, p.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

czwartek, 8 marzec, 2018 - 15:50

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

 Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.03.2018 roku do godz. 15.50. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2018 roku do godz. 15:50​ w Wydziale Edukacji i Wychowania  dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Wydział Edukacji i Wychowania, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych  (Monika Moroz, nr telefonu: 22 44-38-654 , od poniedziałku do piątku  w godz. 8-14 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2362/2018 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
  (plik: 01_uchwala_z_ogloszeniem_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_w_zakresie_wypoczynku_dzieci_i_mlodziezy_w_dzielnicy_targowek_w_2018_r.rtf, rozmiar pliku: 275.47 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2362/2018 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę 2362
  (plik: uchwala_zarzadu_zmieniajaca_.docx, rozmiar pliku: 30.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 2408/2018 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala-o-powolaniu-komisji-konkursowej-93-224_1.rtf, rozmiar pliku: 54.79 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-224.rtf, rozmiar pliku: 75.93 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_targowek.pdf, rozmiar pliku: 107.01 KB)
  Pobierz