NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-02-28 13:42, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 31 marca, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31 marca 2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Kamil Kikolski , nr telefonu 22 443 91 81, od poniedziałku do piątku  w godz. 10:00 – 15:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 3530/2020 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_.docx, rozmiar pliku: 17.96 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie.doc, rozmiar pliku: 147.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 3867/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 16 kwietnia 2020 r w sprawie powołania komisji
  (plik: 1043_200421090531_001.pdf, rozmiar pliku: 713.54 KB)
  Pobierz