NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-02-27 14:02, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 23 marca, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2020 roku oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 r.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 23 marca 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy
  ul. Kondratowicza 20, pok. 232 II p.  lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Moroz, nr telefonu 22-44-38-654., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 821/2020 ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_w_sprawie_otwarego_konkursu_ofert.docx, rozmiar pliku: 19.12 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 44.96 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 838/2020 ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK z dnia 11.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_komisja.docx, rozmiar pliku: 27.67 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofer po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-targowek.rtf, rozmiar pliku: 20.06 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol.pdf, rozmiar pliku: 191.09 KB)
  Pobierz