NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-02-27 13:46, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 15 kwietnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020  zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 kwietnia 2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku do godz. 16:00  w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.   W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Oświaty i Wychowania, nr telefonu 22 443 55 32 lub 22 443 51 56, od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 2077/2020 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_dzielnicy_praga_poludnie_miasta_stolecznego_warszawy.docx, rozmiar pliku: 30.11 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_zarzadu_dzielnicy_praga_poludnie_miasta_stolecznego_warszawy.docx, rozmiar pliku: 43.14 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_otwartym_konkursie_ofert.docx, rozmiar pliku: 17.04 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_o_otwartym_konkursie_ofert.docx, rozmiar pliku: 23.98 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 200504105210_0001.pdf, rozmiar pliku: 38.36 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  UCHWAŁA NR 2296/2020 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołąnia komisji
  (plik: vi_2296-04-2020.docx, rozmiar pliku: 31.55 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konicac452-0600016519_ekurant_2020-06-05_09-06-28-173_0001.pdf, rozmiar pliku: 538.33 KB)
  Pobierz