NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-12-08 14:54, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „IV Warszawski Dzień Różnorodności”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 5 luty, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „IV Warszawski Dzień Różnorodności”

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 5 lutego 2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2018 roku do godz. 16:00 w pokoju nr 136 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul Senatorska 27, 00-099 Warszawa  (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Mazur, Magdalena Wojno, nr telefonu +48224433409, +48224433447, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-iv_warszawski_dzien_roznorodnosci.rtf, rozmiar pliku: 73.43 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonicac28418032214380.pdf, rozmiar pliku: 382.25 KB)
  Pobierz