NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-28 13:10, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 2 stycznia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 2 stycznia 2020 roku do godz. 16.00.Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Jurzyńska, nr telefonu 22 44 39 241, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 2845/2019 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_wydarzenia_2020.docx, rozmiar pliku: 57.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 2975/2019 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisja_wydarzenia_kulturalne.docx, rozmiar pliku: 23.49 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 3027/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 2845/2019
  (plik: zmiana_ogloszenie_wydarzenia_2020.docx, rozmiar pliku: 17.16 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-210_1.pdf, rozmiar pliku: 231.21 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 1182_001.pdf, rozmiar pliku: 210.51 KB)
  Pobierz