NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-26 13:21, ext.piotr.jesiotr

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 9 kwiecień, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 09.04.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018 roku do godz. 14:00 w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Pl. Czerwca 1976 nr 1, pok. 304, nr telefonu 22 443 61 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 13:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1246/2018 Zarządu Dzielnicy Ursus z dnia 21 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_2018_wypoczynek_-_1_podpis.doc, rozmiar pliku: 180.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: sd325a18041614490.pdf, rozmiar pliku: 286.15 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1291/2018 Zarządu Dzielnicy Ursus z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: 1291_2018.pdf, rozmiar pliku: 103.36 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: sd325a18042410230.pdf, rozmiar pliku: 455 KB)
  Pobierz