NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-23 11:39, eturczanska

Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 11 stycznia, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11.01.2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2017 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Zofia Michalska, Monika Starczewska, nr telefonu, 22 44 36 781 , 22 44 36 783, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nr 5364/2017 z dn. 22.11.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala2018_koncerty_promenadowe.rtf, rozmiar pliku: 258.11 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 5491/2017 zmieniająca uchwałę 5364
  (plik: zmiana_uchwaly2018_koncerty_promenadowe.8.12rtf_3.rtf, rozmiar pliku: 104.48 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 5628/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów w sprawie powołania komisji
  (plik: image180118131802.pdf, rozmiar pliku: 808.7 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: koncerty_promenadowe_wyniki-oceny-formalnej-93-220.rtf, rozmiar pliku: 51.75 KB)
  Pobierz