NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-22 14:45, ext.piotr.jesiotr

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 15 stycznia, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:
Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.01.2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2018 roku do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
  ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Łukasz Kula-Orłowski, nr telefonu
  22 443-90-11, od 22.11.2017 r. do 12.01.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1846/17 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_1846_17_ogloszenie_imprezy.doc, rozmiar pliku: 119.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 1885/17 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_1885_17_komisja_konkursowa_2018.doc, rozmiar pliku: 26 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej_imprezy.doc, rozmiar pliku: 17.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_imprezy_2018.pdf, rozmiar pliku: 48.73 KB)
  Pobierz