NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: wsparcie dzielnicowego...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-02-02 14:49, ext.piotr.jesiotr

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 5 marzec, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci  i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 05.03.2018 roku do godz.15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2018 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy/Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy przy ul. Kłopotowskiego 15 pokój 520,521,523 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga- Północ, 03-708 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15 pok. 520(liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (03-703 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 pok. 520,523,521 , nr telefonu 22 44 38 041, 22 44 38 044 ,22 44 38 046, od poniedziałku do piątku  w godz.10.00- 15.30 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zarządzenie nr 8976 Zarządu Dzielnicy Praga Północ z dni 31 stycznie 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: 2._1._uchwala_ii_nr_8976-2018.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: konkurs_ii.doc, rozmiar pliku: 204.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy 1/2
  (plik: skanowanie0008.jpg, rozmiar pliku: 454.67 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy 2/2
  (plik: skanowanie0009.jpg, rozmiar pliku: 875.17 KB)
  Pobierz