NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-01 14:37, ext.piotr.jesiotr

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 23 marca, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/strona do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 1600. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 roku do godz. 1800 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marcin Mioduszewski , nr telefonu 224439282, od poniedziałku do piątku  w godz. 800-1600).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 10450/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_2018_-_sport_-_uchwala_-_imprezy.doc, rozmiar pliku: 163.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: imprezy-wyniki-oceny-formalnej-93-210_1.rtf, rozmiar pliku: 80.86 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 9919/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: srodmiescie_komisja_konkursowa_sport_2018.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: doc00439520180418073918.pdf, rozmiar pliku: 341.28 KB)
  Pobierz