NGO

Get Adobe Flash player

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-09-14 14:22, ext.piotr.jesiotr

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzilenicy Praga Północ

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

wtorek, 6 października, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej
lub socjoterapeutycznej.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 06.10.2020 roku do godz.16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov- 2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres: ppn.wsz@um.warszawa.pl. Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Emilia Cieślak tel. 22 443 80 27, Barbara Żewłakow tel. 22 443 80 28, Anna Markiewicz tel. 22 443 81 57 od poniedziałku
do piątku w godz. 8-16).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 3524/2020 Zarządu Dzielnicy Praga Północ z dnia 14 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2020-09-14_uchwala_czas_wolny.docx, rozmiar pliku: 44.52 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 3719/2020 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 07.10.2020 r.
  (plik: 2020-10-08_uchwala_komisja_konkursowa.docx, rozmiar pliku: 23.48 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 2020-10-12_wyniki-oceny-formalnej-93-211.rtf, rozmiar pliku: 59.29 KB)
  Pobierz