NGO

Get Adobe Flash player

Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-10-06 12:51, ext.piotr.jesiotr

Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 28 października, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28 października 2020 roku do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelazna 99 01-017 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99 01-017 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mail: wpietka@um.warszawa.pl
Prezydent zastrzega sobie zmiany zapisu w tym zakresie, w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wojciech Piętka, nr telefony 22 325 66 36, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 4768/2020 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwa
  (plik: uchwala_nr_4768.docx, rozmiar pliku: 13.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_4768.docx, rozmiar pliku: 61.18 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UCHWAŁA NR 4865/2020 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_komisja_pomoc_spoleczna_2020-2023.docx, rozmiar pliku: 22.64 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-4768_2020.rtf, rozmiar pliku: 10.82 KB)
  Pobierz