NGO

Get Adobe Flash player

Miejski program akceleracyjny; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-03-31 07:32, ext.piotr.jesiotr

Miejski program akceleracyjny; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Miejski program akceleracyjny 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 27 kwietnia 2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2020 roku do godz. 16:00 w kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3, 00-056 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: kancelaria ogólna Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data wpływu do kancelarii). Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres pszczesna@um.warszawa.pl. Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Paulina Szczęsna, nr telefonu 22 443-02-32, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -17:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-202.rtf, rozmiar pliku: 75.83 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_komisja_konkursowa.pdf, rozmiar pliku: 643.01 KB)
  Pobierz