NGO

Get Adobe Flash player

Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia (Kategoria II, wysokobudżetowa);...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-22 12:26, jholanowski

Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia (Kategoria II, wysokobudżetowa); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 23 stycznia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia (Kategoria II, wysokobudżetowa)

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23.01.2020 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2020 roku do godz. 16:00 w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowy 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Stec, nr telefonu 224430346 i Marcin Przewoźniak, nr telefonu 224433489 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_kreacja_ii.rtf, rozmiar pliku: 145.4 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konica284eumia4912000281-0_astec_2020-03-11_09-02-35-320_0001.pdf, rozmiar pliku: 2016.78 KB)
  Pobierz