NGO

Get Adobe Flash player

Kina plenerowe w Dzielnicy Włochy; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-21 10:54, ext.piotr.jesiotr

Kina plenerowe w Dzielnicy Włochy; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

czwartek, 14 grudzień, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:
Kina plenerowe w Dzielnicy Włochy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 14 grudnia 2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 16.00
  w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
  al. Krakowskiej 257, 02-133 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
  al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
 2. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 5. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 6. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nr telefonu 22 44 34 292,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1588/2017 Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 1588_kina_uchwala_-_2018.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 1588_kina_-_ogloszenie_2018.doc, rozmiar pliku: 148 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr CXXI/1632/17 Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_2018.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-kina.rtf, rozmiar pliku: 55.79 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_dot._uchwaly_nr_1588.pdf, rozmiar pliku: 290.65 KB)
  Pobierz