NGO

Get Adobe Flash player

Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich domach pomocy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-05-27 12:39, ext.piotr.jesiotr

Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich domach pomocy społecznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

niedziela, 23 czerwca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2019 –2020  zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich domach pomocy społecznej

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 czerwca 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku do godz. 16:00  w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych  Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Seredyńska, nr telefonu +22 443 02 16,
  w godz. 9:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_1.rtf, rozmiar pliku: 62.05 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonica284e19071015540.pdf, rozmiar pliku: 317.82 KB)
  Pobierz