NGO

Get Adobe Flash player

Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe; konkurs...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-05-25 14:09, ext.piotr.jesiotr

Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 29 czerwca, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.06.2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2018 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy
  ul. Grochowskiej 274 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe – Wydział Kultury i Sportu, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Iwona Kaczorowska, nr telefonu 22 44 35 468 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 6178/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: vi_6178-05-2018.docx, rozmiar pliku: 15.11 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: vi_6178-05-2018z.doc, rozmiar pliku: 127 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-216_1.rtf, rozmiar pliku: 106.48 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skmbt_c35318072610401.pdf, rozmiar pliku: 781.91 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 5505/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: vi_5505-12-2017.doc, rozmiar pliku: 40 KB)
  Pobierz