NGO

Get Adobe Flash player

Edukacja kulturalna, wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-08-08 14:18, ext.piotr.jesiotr

Edukacja kulturalna, wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej oraz realizacja innych form przedsięwzięć programowych o walorach edukacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

czwartek, 30 sierpień, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 r. i zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja kulturalna, wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej oraz realizacja innych form przedsięwzięć programowych o walorach edukacyjnych.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym                          pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. (piątek) do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                      W przypadku zamiaru wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie                                 o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania  konkursowego oraz wymogów formalnych - w siedzibie urzędu przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 539 lub 540, tel. 22 443-72-46 lub 22 443-72-45, w dniach pracy Urzędu, w godz. 13.00-15.00.


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1646/2018 Zarządu dzielnicy Ursynów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_z_zal._nr_1646_zarzadu_dzielnicy_ursynow_z_08.08.2018.doc, rozmiar pliku: 179.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_-_konkurs_ofert_1646-2018_r.pdf, rozmiar pliku: 577.94 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Pobierz