NGO

Get Adobe Flash player

Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-07-01 13:59, ext.piotr.jesiotr

Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 23 lipca, 2019 - 15:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2019 roku

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 lipca 2019 r. (wtorek) do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2019 r. (środa) do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                      W przypadku zamiaru wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie                                 o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania  konkursowego oraz wymogów formalnych - w siedzibie urzędu przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów: pok. 539, tel. 22 443-72-46 lub pok. 540, tel. 22 443-72-45, w dniach pracy Urzędu, w godz. 12.00-15.00.


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 290 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_290_ogloszenie_konkursu_edukacja_kulturalna_ii_2019.doc, rozmiar pliku: 186 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 293/2019 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW z dnia 26 czerwca 2019 roku czerw ca 2019 r. w sprawie powołania komisji konku
  (plik: uchwala_nr_293_kom_konk_2019_r.doc, rozmiar pliku: 61 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: konkurs_290-2019_ocena_formalna_ofert.pdf, rozmiar pliku: 718.31 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 290_skan_protokolu_zbiorczego.pdf, rozmiar pliku: 588.87 KB)
  Pobierz