NGO

Get Adobe Flash player

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert ogłoszony

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-05-11 13:35, ext.piotr.jesiotr

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Włochy

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

wtorek, 12 czerwiec, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację    w 2018 roku​ zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania                    z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12.06.2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć             w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257,   02-133 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:  Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.       W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie            o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Paweł Fajdek, nr telefonu 22 44 34 292,        od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr CXXXVIII/1849/18 Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: edukacja_ii_uchwala_ogloszenie_2018.doc, rozmiar pliku: 106.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 4._wyniki-oceny-formalnej-93-207.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_dzielnica_wlochy.pdf, rozmiar pliku: 310.64 KB)
  Pobierz