NGO

Get Adobe Flash player

Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie m.st....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-09-22 11:45, ext.piotr.jesiotr

Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 13 października, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13.10.2020 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2020 roku do godz. 16.00
w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, przy ul. Kredytowej 3 (lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską
na adres: Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. (liczy się data wpływu do Kancelarii ogólnej Urzędu).
UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez uprawnione
osoby potwierdzenia złożenia oferty na adres mzawistowska@um.warszawa.pl lub Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające
do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: Anna Jaźwińska i Marek Pajer, nr telefonu (22) 443 14 56 i (22) 443 14 86, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_ofert_zlozonych_w_konkursie_nr_1163_2020.odt, rozmiar pliku: 22.74 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: konicac258umia4912000360-0_ext.irywacka_2020-11-17_12-47-02-235_0001.pdf, rozmiar pliku: 1770.11 KB)
  Pobierz