NGO

Get Adobe Flash player

Działania z elementami pedagogiki podwórkowej na rzecz dzieci i...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-23 11:40, jholanowski

Działania z elementami pedagogiki podwórkowej na rzecz dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Wawer w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018  zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: działania z elementami pedagogiki podwórkowej na rzecz dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Wawer w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2017 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.01.2018 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy
  ul. Żegańskiej 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Irena Janicka, nr telefonu 22 443 69 03, od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 do 15.00 )

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1757/2017 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_1757_2017_ogloszenie_konkursowe.doc, rozmiar pliku: 171 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 1842/2017 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisja_pp_2018.pdf, rozmiar pliku: 79.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: _karta_oceny_formalnej.pdf, rozmiar pliku: 76.83 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_pp_2018.pdf, rozmiar pliku: 84.02 KB)
  Pobierz