NGO

Get Adobe Flash player

Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-22 14:35, eturczanska

Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

wtorek, 30 styczeń, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku

 Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 stycznia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wojciech Piętka, nr telefonu 22 4435751, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr 10971/2017 z dn. 22.11.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_wola_nr_10971_z_2017.doc, rozmiar pliku: 156 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr 10973/2017 z dn. 22.11.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_wola_nr_10973_z_2017_bez_uzasadnienia.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214.rtf, rozmiar pliku: 59.69 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_10971_2017.pdf, rozmiar pliku: 624.52 KB)
  Pobierz