NGO

Get Adobe Flash player

Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-09-08 08:17, ext.piotr.jesiotr

Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projeków Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 29 września, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2020-2022 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 września 2020 roku
do godz. 16:00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku do godz. 16:00 w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, przy ul. Kredytowej 3 (lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. (liczy się data wpływu do Kancelarii ogólnej Urzędu).
UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez uprawnione osoby potwierdzenia złożenia oferty na adres bezdomnosc@um.warszawa.pl
lub Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub jego skanu w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 443 14 90; 22 443 14 75, 22 443 29 99 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie fomrlanej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej.rtf, rozmiar pliku: 150.4 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 1512.38 KB)
  Pobierz