NGO

Get Adobe Flash player

Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-02-26 11:07, ext.piotr.jesiotr

Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Lato w Mieście” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 1 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00
  w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawa (parter) przy ulicy Górskiego 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura). Na wygenerowanym potwierdzeniu złożenia oferty, w górnym prawym rogu, odręcznie, należy dopisać Lato w Mieście 2019.

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 443 35 44, 22 443 36 37,
  od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 15).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: be_wyniki-oceny-formalnej-93-205_lwm_2019.rtf, rozmiar pliku: 168.17 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: be_protokol_zbiorczy_lwm_2019_nr_9293.pdf, rozmiar pliku: 1054.9 KB)
  Pobierz