NGO

Get Adobe Flash player

działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-07-05 08:25, ext.piotr.jesiotr

działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 5 lipca, 2019 - 09:21

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 lipca 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 lipca 2019 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej  61 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:
  02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 447, p. Krystyna Małek
  tel. 22 443 74 64, oraz p. Marcin Czempiński tel. 22 443 75 22, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 304/2019 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: ogloszenie-_przeciwdzialanie_uzaleznieniom.doc, rozmiar pliku: 171 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-223_konkurs_304_2019.rtf, rozmiar pliku: 62.02 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_uchwala_304_z_dn._03.07.19.pdf, rozmiar pliku: 899.07 KB)
  Pobierz